Peons per a la brigada municipal d’obres

GIRONA (CALDES DE MALAVELLA)
: SOLC- Ajuntament de Caldes de Malavella
: Contractació amb règim laboral de tres peons de la brigada d’obres (Grup AP)
Motiu: excés i acumulació de tasques, per termini de tres mesos.
Requisits generals:
A)Nacionalitat: Ser ciutadà/ana espanyol/a o tenir la nacionalitat d’algun dels estats membres de la Unió Europea
B)Edat: haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
C)Habilitació: no haver estat separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública.
D)Titulació: estar en possessió o en condicions d’obtenir el certificat d’escolaritat, titulació equivalent o acreditar mitjançant certificació la seva escolarització.
Procés de selecció:
-Consistirà en la valoració d’un exercici escrit , en un temps màxim de 60 minuts de caràcter pràctic que permeti a la comissió avaluadora valorar els coneixements, i l’adaptació als continguts a la pregunta, la claredat en l’exposició escrita i l’ordre d’idees , l’aportació personal de l’aspirant sobre la concreta temàtica i la seva capacitat de síntesi i explicació.
Es qualificarà fins a un màxim de 10 punts.
-Entrevista que avaluarà l’adequació de les competències professionals de les persones aspirants i la valoració del currículum, als efectes de comprovar els mèrits al·legats i les condicions específiques exigides per a l’exercici del lloc de treball.
Es qualificarà fins a un màxim de 10 punts.
: LABORAL TEMPORAL
: 0
: 1245
: 1245
14/06/2018 [+] Ampliar información

Comparte con tus amigos esta oposición en:

Compartir en Facebook      Compartir en Twitter      Compartir en Google+      Compartir en Linkedin

Otras Oposiciones, trabajos y cursos relacionados:Oposiciones o Convocatorias similares que también te pueden interesar: