Auxiliar administratiu

GIRONA (CALDES DE MALAVELLA)
: SOLC – Ajuntament de Caldes de Malavella
: Contractació amb règim laboral per obra o servei d’1 auxiliar administratiu. (Grup C2).
Requisits generals:
A) Nacionalitat: Ser ciutadà/ana espanyol/a o tenir la nacionalitat d’algun dels estats membres de la Unió Europea
B) Edat: haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
C) Habilitació: no haver estat separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública.
D) Titulació: Estar en possessió del títol de Graduat en ESO, Graduat Escolar, Formació Professional de primer grau o altre d’equivalent.
E) Llengua catalana: conèixer la llengua catalana, tant en l’expressió oral com en l’escrita, amb un nivell C1 de coneixements.
Procés de selecció:
– Consistirà en la valoració d’un exercici escrit , en un temps màxim de 90 minuts de caràcter pràctic que permeti a la comissió avaluadora valorar els coneixements, i l’adaptació als continguts a la pregunta, la claredat en l’exposició escrita i l’ordre d’idees , l’aportació personal de l’aspirant sobre la concreta temàtica i la seva capacitat de síntesi i explicació.
Es qualificarà fins a un màxim de 10 punts.
– Entrevista, aquesta avaluarà l’adequació de les competències professionals de les persones aspirants mitjançant la realització d’una entrevista professional i en la valoració del currículum. Es farà una entrevista als aspirants, als efectes de comprovar els mèrits al·legats i les condicions específiques exigides per a l’exercici del lloc de treball.
Es qualificarà fins a un màxim de 10 punts.

: LABORAL TEMPORAL
: 0
: 1321
: 1321
14/06/2018 [+] Ampliar información

Comparte con tus amigos esta oposición en:

Compartir en Facebook      Compartir en Twitter      Compartir en Google+      Compartir en Linkedin

Otras Oposiciones, trabajos y cursos relacionados:Oposiciones o Convocatorias similares que también te pueden interesar: